CE FACEM

 „ASOCIATIA PENTRU DEMOCRATIE EDUCATIE RESPECT ( ADER)“

Scopul Asociaţiei ADER  îl constituie: conceperea, organizarea, promovarea şi desfăşurarea de activități şi proiecte de educație formală și nonformală în România şi în străinătate ce urmăresc pregătirea, formarea şi dezvoltarea continuă a tinerilor şi a adulților la nivel personal şi profesional, în vederea atingerii obiectivelor personale şi profesionale propuse de către aceştia. Asociația promovează valorile care țin de egalitatea de şansă a membrilor comunității şi, în acelaşi timp, promovează activități de combatere a excluziunii sociale Asociația susține iniţiativele inovative în învăţământ şi cercetare, încurajarea excelenţei în educaţie, realizarea de programe destinate elevilor şi studenţilor, consilierea studenţilor privind dezvoltarea carierei şi sprijinirea integrării proaspeţilor absolvenţi în mediul socio-economic

  În vederea realizării scopului  Asociația desfășoară următoarele obiective și activități:

a). Valorificarea potenţialului cultural, social şi economic prin implementarea de programe cu caracter ecologic, sportiv, turistic, educativ, ştiinţific etc.;

b). Facilitarea şi realizarea activităţilor de educaţie formală şi non formală şi instruire, prin organizarea de seminarii, cursuri de scurtă şi lungă durată, mese rotunde, conferinţe, dezbateri publice, programe de schimb, precum şi organizarea de manifestații publice, marşuri şi alte activități de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii, în colaborare cu instituții de învățământ (şcoli, licee, universități) şi organizații non‐guvernamentale cu interese comune cu ale asociației;

c). Realizarea de activități de informare, lobby, consultanţă, promovare şi advocacy, prin organizarea sau participarea la seminarii, conferinţe, în domeniul dezvoltării tehnologice, economice, ecologice, sociale şi culturale;

d). Efectuarea de studii, cercetări, sondaje de opinie şi programe pentru dezvoltarea educației formale şi nonformale a tinerilor şi adulților, în colaborare cu diverse instituții de specialitate: universități, licee, şcoli, inspectorate şcolare, inspectorate de cultură, case de cultură şi alte instituții guvernamentale şi non‐guvernamentale din România şi din străinătate;

e). Promovarea cunoașterii drepturilor şi a libertăţilor omului, în principal a libertăţii conştiinţei şi a dreptului la liberă exprimare;

f). Realizarea unui sistem educațional integrat prin înfințarea de unități și instituții de învățământ preuniversitar-antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal- și de învățământ superior; 

g). Atragerea şi utilizarea, în condiţiile legii, a surselor de finanţare sub formă de donaţii, subvenţii, sponsorizări, contribuţii, cotizaţii, etc, necesare pentru realizarea scopului propus;

h). Efectuarea de activităţi economice în scopul obţinerii mijloacelor financiare necesare îndeplinirii scopurilor Asociaţiei;

i). Acordarea de burse de  studiu şi premii, pentru tineri şi facilitatea accesului acestora la programe de studiu în cadrul instituțiilor de învățământ formal din România şi din străinătate, cât şi în cadrul altor organizații naționale şi internaționale care oferă servicii de educație formală sau nonformală, finanţarea de proiecte de cercetare şi de stagii de documentare;

j). Acordarea de consultanţă în vederea obţinerii de finanţări din surse interne şi externe;

k). Facilitatea accesului adulților la programe de reconversie profesională cât şi oferirea directă de informații şi pregătire în vederea reconversiei profesionale;

l). Conceperea, realizarea, editarea și difuzarea de materiale educaționale în diverse domenii de formare, perfecționare şi informare, sub formă tipărită şi în format electronic, concretizate în cărți, cursuri, publicații periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice, filme, programe video şi audio pe suport tipărit, CD/DVD şi alte suporturi clasice sau electronice;

m) Crearea unei baze de informaţii proprii, de editare şi circulaţie de materiale informative;

n). Organizarea de activităţi ecologice, excursii, tabere, şcoli de iniţiere, concursuri, înfiinţarea de centre de informare ecologică şi turistică;

o). Organizarea la nivel local de centre comunitare de învățare permanentă, propri sau în parteneriat cu autoritățile locale, instituții și organisme publice și private

p). Prevenirea poluării și promovarea proceselor de producție ecologice, a tehnologiilor nepoluante și a surselor de energie regenerabile și neconvenționale;

r). Ocrotirea şi luarea în custodie spre administrare sau conservare a unor monumente istorice, lucrări de artă şi de cult sau monumente ale naturii, parcuri, refugii, trasee montane, locuri de joacă, etc.

s) Încurajarea acțiunilor de cooperare culturală şi implicarea tinerilor şi adulților în activități civice de interes comunitar;

t) Sprijinirea eforturilor de construire, reamenajare, modernizare şi dotare a unor aşezăminte sociale, culturale sau de altă natură, cu scopul desfăşurării în cadrul acestora a unor activități cu scop educațional, cultural, economic, umanitar, caritabil, social sau formativ;